Onkologické centrum

Na základě zkušeností získaných ve světě lze stanovit, pro jaké diagnózy či lokalizace nádorových onemocnění jsou svazky hadronů prakticky nepostradatelné, tj. kdy je pravděpodobnost úspěšného zvládnutí choroby bez vzniku komplikací při použití ostatních léčebných metod velmi malá. Do této skupiny patří například některé nádory očí, lební baze, páteře a jejího nejbližšího okolí, mozku, hypofýzy nebo obličejové části hlavy.

Potřebná kapacita onkologického centra s hadronovou terapií v České republice, určená na základě epidemiologických analýz, činí minimálně 1000 - 1200 pacientů ročně. Pro tyto pacienty u nás v současné době neexistuje vyhovující možnost kurativní léčby, hadronová terapie představuje v podstatě jedinou léčebnou variantu.

Jádrem příslušného onkologického centra je urychlovač, který iontům udělí potřebnou energii tak, aby jejich doběh v tkáni odpovídal poloze nádorového ložiska. Urychlovač pro radioterapeutické použití musí splňovat řadu velmi náročných kritérií (podrobněji uvedeno ve studijní zprávě). Z dostupných urychlovačů těmto požadavkům nejlépe vyhovuje synchrotron PIMMS, jehož detailní návrh byl vypracován v evropském centru částicové fyziky CERN. Synchrotron PIMMS umožňuje urychlovat protony a další ionty až po ionty uhlíku. S jeho využitím se počítá v plánovaných evropských centrech hadronové terapie v Itálii, Francii, Rakousku a Švédsku.

Návrh příslušného onkologického centra počítá s tím, že toto pracoviště bude disponovat pěti ozařovacími místnostmi, z nichž dvě budou vybaveny otočným portálem pro ozařování pacientů z libovolného směru (tzv. gantry systém). Odhad pořizovacích nákladů centra činí cca 2,1 mld. Kč, roční provozní náklady pak činí cca 200 mil. Kč. Vzhledem k vyšší úspěšnosti léčby pomocí hadronové terapie lze očekávat nemalou úsporu nynějších nutných výdajů spojených s léčbou primárně neúspěšně léčených pacientů, u kterých se objevily recidivy onemocnění. Projekt onkologického centra s hadronovou radioterapií je podrobněji popsán ve studijní zprávě.

Copyright © Pavel Kundrát, FZÚ AV ČR