Výskyt nádorových onemocnění a úspěšnost jejich léčby

Nádorová onemocnění jsou druhou hlavní příčinou úmrtí jak v evropském měřítku, tak i v České republice. Jejich počet má přes všechny snahy o prevenci stále vzrůstající tendenci. Podle studií WHO (World Health Organization) lze očekávat, že v nejbližších letech bude ve vyspělých zemích postižen tímto onemocněním během svého života každý třetí občan.

V České republice je každoročně odhaleno téměř 60.000 nových případů nádorových onemocnění. Zhoubné novotvary jsou příčinou úmrtí přibližně 28.000 osob ročně (tedy cca 25% všech úmrtí). Celkem u nás žije téměř 285 tisíc osob, u kterých byl novotvar zjištěn.

Podle evropských statistik se v současné době daří vyléčit přibližně 45% všech pacientů, u nichž bylo nádorové onemocnění diagnostikováno; viz obrázek 1. Vyléčením se přitom rozumí pětileté přežití bez příznaků této choroby. Podle statistických údajů je v cca 58% případů nádorový proces v době jeho diagnostikování v lokalizovaném stadiu a při léčbě se uplatňují především chirurgické a radioterapeutické postupy. Chirurgickým odstraněním nádoru se daří vyléčit 22%, pomocí radioterapie 12% a kombinací obou metod 6% všech diagnostikovaných onemocnění. Zbylých 5% úspěšné léčby je výsledkem chemoterapie, případně v kombinaci s dalšími dvěma metodami. U 18% pacientů dochází k selhání lokální léčby. U cca 37% onemocnění (diagnostikovaných v pozdějším stadiu) je pacientům poskytována paliativní léčba, která sice nevede k vyléčení, ušetří však pacienta větších bolestí a často umožní i dlouhodobé pokračování aktivního způsobu života.

Podrobnější statistická data o nádorových onemocněních a zastoupení jednotlivých druhů léčby ve světovém měřítku a v ČR uvádí Příloha 1 studijní zprávy.

V současné době postupně narůstá podíl úspěšné léčby, a to především zásluhou radioterapie. Zvyšuje se přesnost ozáření nádorového ložiska při léčbě konvenčními způsoby ozařování (záření gama, elektrony) a začíná se využívat tzv. hadronová terapie, tj. léčba pomocí urychlených protonů či lehkých iontů. Hadronová terapie umožňuje přesné ozáření nádorového ložiska s minimálním poškozením okolních zdravých tkání, což je nezbytné pro ozařování neoperabilních nádorových ložisek, která se nacházejí v těsné blízkosti kritických tkání značně citlivých vůči záření. Odhaduje se, že podíl úspěšné léčby lze pomocí hadronové terapie zvýšit o dalších nejméně 10%.

Copyright © Pavel Kundrát, FZÚ AV ČR