Teorie

Teoretický výzkum se v Centru částicové fyziky rozvíjí v zásadě třemi směry. V jednom jde především o bezprostřední využití dostupných experimentálních dat pro testování současného standardního modelu (SM) elementárních částic. V tomto směru lze navázat na předchozí aktivity některých našich teoretiků v rámci experimentů probíhajících v DESY a CERN. Tento fenomenologický směr je orientován jednak na analýzu fyzikálních veličin charakterizujících strukturu protonu a fotonu, dále na detailní testování interakcí vektorových bosonů elektroslabých interakcí a také na studium vlastností nejtěžší dosud známé částice SM - top-kvarku. V dalších letech se těžiště výzkumu přesune k podrobné prověrce mechanismu narušení elektroslabé symetrie a s tím spojené fyziky dosud hypotetického Higgsova bosonu. Pro účely těchto praktických testů SM bude možno využít dat z experimentů v CERN, FERMILAB a DESY.

Druhý směr teoretického výzkumu je orientován na možné fyzikální jevy, vycházející za rámec SM. Zde předpokládáme jednak aplikace modelově nezávislé metody efektivních lagrangiánů - přitom bude možné využít předchozích zkušeností některých našich teoretiků, získaných v uplynulých několika letech při řešení specifických problémů fyziky elektroslabých interakcí a fyziky nízkoenergetických interakcí mezonů (v rámci tzv. "chirální poruchové teorie"). Důležitým dílčím tématem tohoto druhého teoretického směru budou také konkrétní modely pro fyziku za hranicemi SM. Významným příkladem jsou tzv. supersymetrické modely, které jsou dnes v centru pozornosti experimentátorů pro své předpovědi bohatého spektra nových elementárních částic. I zde je možno navázat na předchozí aktivity některých našich pracovníků i doktorandů a v rámci VC by bylo žádoucí posílit tento směr, mj. také personálně.

Třetí směr teoretického výzkumu bude pak zaměřen na studium moderních matematických metod teoretické fyziky (zejména kvantové teorie pole) a také rozvoj některých radikálně nových idejí. Metody kvantové teorie pole (zejména problematika symetrií a teorie tzv. kvantových anomálií) patří dlouhodobě mezi oblasti zájmu našich teoretiků. Pokud jde o teorii strun, chceme posílit tento dynamicky se rozvíjející směr mj. vytvořením dobrých podmínek pro nové mladé pracovníky s odpovídající kvalifikací.

Zpět na domácí stránku CČF